අපගේ සියළු ප්‍රජාසේවාවන් . .

113. බ්‍රහ්මනගම සිරි ධම්මරතන දහම් පාසැල

112. ලේ දන්දීමේ මහා පුන්‍යකර්මය

111. ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසහරා දහම් පාසල

110. ශ්‍රී සිරිනිවාස දහම් පාසල

109. ශ්‍රී පුෂ්පාරාම දහම් පාසල

108. ශ්‍රී දෙවරුක්කාරාම දහම් පාසල

107. ශ්‍රී නුවරගල ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල

106. ශ්‍රී හොරණ විහාරය

105. ශ්‍රී ගම්පහ ඇත්ගාල බෝධිරාජාරාමය විහාරය

104. ශ්‍රී දිවුලපිටිය බරවිල අභිනවාරාම විහාරය

103. ශ්‍රී බෝධි රුක්කරම දහම් පාසල

102. ශ්‍රී දුටුගැමුණු දහම් පාසල

101. ශ්‍රී ධර්මාලෝක දහම් පාසල

100. ශ්‍රී ඥණතිලක දහම් පාසල

99. ධර්මරක්ෂිත දහම් පාසල

98. ශ්‍රී රාහුල දේවමිත්ත දහම් පාසල

97. සෙන්කඩගල බිහිරි හා අන්ධ විද්යාලය, මහනුවර

96. මහා ශ්‍රී විමලබුද්ධි කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, දංගොල්ල

95. ශ්‍රී අරියවංශ දහම් පාසල

94. සුචරිථෝදය දහම් පාසල

93. ශ්‍රී ඉසිපතනාරාම දහම් පාසල

92. ශ්‍රී රතනසාර දහම් පාසල

91. ශ්‍රී රතනජෝති දහම් පාසල

90. ශ්‍රී සෝරත දහම් පාසල

89. සිරි විජයඤාණ දහම් පාසල

88. ශ්‍රී සද්ධර්ම ගුප්ත පිරිවෙන

87. ශ්‍රී සද්ධාතිස් දහම් පාසල

86. ශ්‍රී සුවරිතවර්ධන දහම් පාසල

85. ශ්‍රී සරණංකර දහම් පාසල

84. කන්දෙවත්ත ශ්‍රී පුරාණ විහරස්ථාන දහම් පාසල

83. දීවුලපිටිය ශ්‍රී පුරාණ විහරස්ථාන දහම් පාසල

82.සුචරිතෝධය දහම් පාසල

81.ඈගල්ඔය පාරමිතා දහම් පාසල

80.යකහළුව මිහිදු දහම් පාසල

79.දෙල්දෙණිය බෝධිමළු දහම් පාසල

78. ශ්‍රී සමාධි දහම් පාසල

77. ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක දහම් පාසල

76. ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම දහම් පාසල

75. ශ්‍රී හොමාලොකරම දහම් පාසල

74. සිරිසගමිත් දහම් පාසල

73. ශ්‍රී ධම්මාරාම දහම් පාසල

72. ශ්‍රී සුමනාරාම දහම් පාසලේ

71. ශ්‍රී සොමරතනාරාම දහම් පාසල

70.සිරි විජිත දහම් පාසල

69.ශ්‍රී සාශනොදය දහම්පාසල

68.ශ්‍රී ධම්මාරාම දහම්පාසල

67.සිරි සම්බෝධි දහම්පාසල

66.මුවන්දෙනිය පුරාණ විහාරස්ථානය

65.ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශනාරාම දහම්පාසල

64.තිබිරිගස්කටුව පඤ්ඤාලෝක දහම් පාසල

63.ශ්‍රී හේමාලෝක දහම්පාසල

62.පූජාපිටිය මාරතුගොඩ දල්දෙනිය බෝධිමළු විහාරස්ථානය

61.සිරි විජිත දහම්පාසල උලපනේ

60.ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම්පාසල

59.ශ්‍රී උපතිස්ස දහම්පාසල අඩම්පනේ

58.ඈගල්ඔය පාරමිතා විහාරස්ථානය

57.ශ්‍රී සුමන දහම්පාසල රඹෑව

56.සද්ධාජීව දහම්පාසල

55.ශ්‍රී පඤ්ඤාසාර දහම් පාසල.

54.ශ්‍රී ධර්මපාල දහම්.

53.ශ්‍රී සරණංකර දහම්.

52.මෙත්තාලෝක දහම්.

51.උභයලෝකාර්ථ දහම්.

50.ධම්මාලෝක දහම්.

49.මෙත්තා දහම් පාසැල.

48.ධර්මප්‍රබෝධ දහම්.

47.අතුල දස්සිනා වි.

46.මාපා මඩුල්ල ශ්‍රී.

45.ගොඩගම පූරාණ

44.ශ්‍රි ප්‍රේමරතන

43.ශ්‍රි ශීලානන්ද

42.ශ්‍රි ගුණරතන

41.බෝපත්තලාව

40.ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ

39.‍ශ්‍රි ජයසුන්දරාරාම

38.‍ශ්‍රි ගුණානන්ද

37.ශ්‍රි බෝසෙවන

36.ශ්‍රි ප්‍රඥාප්‍රදීප

35.ශ්‍රි මහානාම

34.ශ්‍රි ධම්මින්ද

33.ශ්‍රි කුමාරකාශ්‍යප

32.‍ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ..

31.ශ්‍රි ජිනරතන..

30.ශ්‍රි සීලමිත්‍ර..

29.‍ ශ්‍රි සුදර්ශනාරාම.

28.‍ ශ්‍රි මහින්දාරාම.

27.‍ ශ්‍රී බෝධිරාජ. .

26.ශ්‍රී අභිනවා . .

25.‍ශ්‍රි සුගත සුනන් . .

24.හෙට්ටිකන්ද ශ්‍රී . .

23.අශෝකපුර ..

22.ශ්‍රී සුගතාරම ..

21.කඳුරුවෙල ..

20.මූණමල්දෙණිය ..

19.අනුරාධපුර ..

18.මඩදෙණිය ..

17.බෝලවලාන ..

16.කොක්කාවිල මහා ..

15.ගිරාඳුර ශ්‍රී ..

14.CIB සේවක උපහාර..

13.ජනනන්දනාරාමය..

12.ශ්‍රී විමලජෝති..

11.ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු..

10.භික්ෂු විවේකා..

8.& 9.සිරිවර්ධන ක.වි. සහ දහම් පාසල..

7. ශ්‍රී සුමනසාර..

6.ශ්‍රී සුමනතිස්ස..

5.ශ්‍රී බෝධිදෘමාරාම..

4.විශ්ව සමාධි ධර්මා..

3.සුවිශුද්දාරම විහා..

2. සාරානාත් දහම්..

1. රත්මලාන බෝධි..

Up coming events