"දම්සභා මණ්ඩපය" පෙර පොහොය දින ධර්ම දේශනා වැඩසටහන
ඛන්‍ධ පිරිත (පාලි) සහ තේරුම (සිංහල)
සියලු දෙයට සිත. . .

Sitha