ජීවන චක්‍රය තුළ පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාවලියක් ගොඩනැගීම උදෙසා හරිත වර්ණයෙන් යුත් පරිසරයක් ගොඩනැගීම.

ජීවන චක්‍රය තුළ පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාවලියක් ගොඩනැගීම උදෙසා හරිත වර්ණයෙන් යුත් පරිසරයක් ගොඩනැගීම CIB 40000 Trees ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වේ. පැළ 40,000 ක් සිටුවා රැකබලා ආරක්ෂා කොට අනාගත පරපුරට හරිත වර්ණයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකාවක් දායාද කිරිම පරම අධිෂ්ඨානය වේ.

පැළ සිටුවීමේ පූර්ණ දායකත්වය ශාඛා මට්ටමින් ලබාගැනීමට අදහස් කරන අතර, පැළ සිටුවීම පාසල - විහාරස්ථානය වැනි පොදු ස්ථානයක සිදු කෙරේ. එම`ගින් සිටවු පැළය ආරක්ෂා කිරිමටත් රැකබලාගැනීමේ වගකීම පාසල් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවටත්, දහම් පාසල් දරුවන්ටත් ලබාදිය හැකිය.

CIB Rathnaputa - 23/02/2019

CIB 40000 TREES ව්‍යාපෘතියේ තවත් එක් වැඩසටහනක් ගරු රත්නපුර නගරාධිපති ටිරෝන් අත්තනායක මැතිතුමාගේ මුලිකත්වයෙන් පැවැත්විනි.