125

ශ්‍රී ගුනරතන දහම් පාසල - කලුගල්ල, කෑගල්ල | 2021 - 04 - 24

සී / ස විජය සමූහ ව්‍යාපාර ( පුද් ) සමාගම සහ අනුබද්ධිත CIB ෂොපින් සෙන්ටර් ශාඛා ජාලයන් මගින් මෙහෙයවන " බෝසත් හෙටක් " බෞද්ධ සංවිධානය මගින්, කලුගල්ල මාරපන ශ්‍රී ගුනරතන දහම් පාසල සදහා ඩෙස් බංකු ප්‍රධානය කිරීම.


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak