122

ශ්‍රී අශෝක දහම් පාසල පහළ කරඹලාන - කුලියාපිටිය | 2020 - 09 - 27

කුලියාපිටිය - පහළ කරඹලාන ශ්‍රී ධර්මාශෝක විහාරස්ථානය - ශ්‍රී අශෝක දහම් පාසල සඳහා ඩෙස්ක් බංකු පිරිනැමීමේ සත්කාරය 2020 - 09 - 27 වන දින සී/ස විජය සමූහ ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම නිර්මාතෘ, සභාපති, කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක, දේශබන්දු, දෙශකීර්ති, ලංකා පුත්‍ර, වණිග්පති, ධර්ම ශ්‍රී, ශාසනාභිමානි, සාමාශ්‍රී, විජය කීර්ති, ජීවන ශූරි, ගරු කේ.ආර්.ජී.විජේසුන්දර මැතිඳුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදි.


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak