ලේ දන්දීමේ මහා පුන්‍යකර්මය | 2019-08-18

විජය සමුහ ව්‍යාපාරයට වසර 42 සපිරිනු මොහොතේ CIB මාතලේ ශාඛාව මගින් ලේ දන්දීමේ උත්සවයක් සහ බෙහෙත් පැල ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී .


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak