ශ්‍රී සිරිනිවාස දහම් පාසල | 2019-08-18

විජය සමුහ ව්‍යාපාරයට වසර 42 සපිරිනු මොහොතේ පරණගම ශ්‍රී සිරිනිවාස දහම් පාසල නගා සිටුවීමේ අරමුණින් CIB නුගේගොඩ ශාඛාව මගින් සුදු රෙදි පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී .


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak