ශ්‍රී පුෂ්පාරාම දහම් පාසල | 2019-08-18

විජය සමුහ ව්‍යාපාරයට වසර 42 සපිරිනු මොහොතේ මුණමල්දෙනිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාම දහම් පාසල නගා සිටුවීමේ අරමුණින් CIB කුලියාපිටිය ශාඛාව මගින් පැල පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී .


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak