ශ්‍රී දෙවරුක්කාරාම දහම් පාසල | 2019-08-11

විජය සමුහ ව්‍යාපාරයට වසර 42 සපිරිනු මොහොතේ පාහියන්ගමුව හිදගල ශ්‍රී දෙවරුක්කාරාම දහම් පාසල නගා සිටුවීමේ අරමුණින් CIB මහනුවර ශාඛාව මගින් දහම් පාසල් දරු දැරියන් හට නිල ඇදුම් සදහා සුදු රෙදි බෙදා දීම සිදු කිරිම.


Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak
Bosath hetak